Update sportschutterslicentie! 29/01/2021

Vandaag, 29/01/2021, heeft FROS volgend bericht verstuurd .
Lees dit zeker aandachtig en deel met meede schutters.
Bij vragen contacteer FROS via hun kanalen.

Belangrijk bericht i.v.m. sportschutterslicentie!

Communicatie opgesteld door Sport Vlaanderen.
(Lees zeer aandachtig de verschillende situaties omt e zien welke van toepassing is voor u)

Nieuwe tijdelijke coronamaatregelen van toepassing vanaf 1/2/2021 op (voorlopige) sportschutterslicenties.

Door de coronamaatregelen zijn de indoorschietstanden sinds 29/10/2020 voor de tweede maal gesloten.
De indoorschietstanden zullen wellicht nog enige tijd gesloten blijven.
Dat heeft tot gevolg dat het behalen van de vereiste 12, respectievelijk 6 schietbeurten met toepassing van de vorige coronamaatregel,
voor heel wat sportschutters niet haalbaar wordt.

Op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 29/1/2021
daarom tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020.
Deze aanpassing treedt in werking op 1/2/2021.

 1. Voorlopige Sportschutterslicenties

  De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 geldig waren
  verlengt met 6 maanden wordt uitgebreid.
  Ze is ook van toepassing op de voorlopige sportschutterslicenties,
  die uitgereikt zijn vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.

  Voorlopige sportschutterslicenties , geldig op 14/3/2020 en voorlopige sportschutterslicenties,
  uitgereikt vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
    * Uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)
    * Geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters
    * Wel spreiding schietbeurten over verschillende dagen
    * Tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
        – Eventuele schietbeurten inhalen
        – Deelnemen aan de praktrische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
    * Voorbeeld: voorlopige sporschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2021

 2. Definitieve sportschutterslicenties

  Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden:
    1. Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 met een jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022

    2. Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden

    3. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 t.e.m. 28/10/2020

    4. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 t.e.m. 30/01/2021

  Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel.

Situatie 1

Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022

 • Vervaldag 1 vanaf 1/2/2021
    * Aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
    * Voorwaarden sportschuttersdecreet
    * MAAR: geen schietbeurten te bewijzen
 • Vervaldag 2
    * Aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
    * Voorwaarden sportschuttersdecreet
    * MAAR:
        – 12 schietbeurten in voorgaande 24 maand
        – geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wel spreiding schietbeurten over 12 dagen

Situatie 2

Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden

 • Vervaldag 1
    * Aanvraag geldigverklaring
    * Voorwaarden sportschuttersdecreet
    * MAAR:
        – 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
        – geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wel spreiding schietbeurten over 6 dagen
 • Vervaldag 2, 3, …
    * Voorwaarden sportschuttersdecreet

Situatie 3

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkese vervaldag 8/7/2020 tot en met 28/10/2020

 • Aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën
  zoals op de vorige sportschutterslicentie als:
    * Voorwaarden sportschuttersdecreet
    * MAAR:
        – 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
        – geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wel spreiding schietbeurten over 6 dagen
    * !ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
    * Deze nieuwe sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021
       tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.
    * Vervaldag 1 = zie situatie 2

 • Eerst voorlopige sportschutterslicentie indien nog geen 6 schietbeurten in voorgaande 12 maanden
    * Medisch attest geldt hier voor voorlopige en definitieve sportschutterslicentie
    * Deze voorlopige sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn uiterlijk 1 maand
       na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
  .

 • ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is
  nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

Situatie 4

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkese vervaldag 29/10/2020 tot en met 30/01/2021

 • Aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën
  zoals op de vorige sportschutterslicentie als:
    * Voorwaarden sportschuttersdecreet
    * MAAR: geen schietbeurten te bewijzen*
    * !ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
    * Deze nieuwe sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021
       tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.
 • Vervaldag 1  zie situatie 2
 • ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is
  nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

*In tegenstelling tot situatie 3 worden de sportschutters uit situatie 4
geconfronteerd met de tweede sluiting van de schietstanden in de periode
waarin de schietbeurten voor hun sportschutterslicentie worden gerekend.

De maatregelen hieronder zijn voor het jaar 2020.
We laten ze hier nog staan als ze toch nog handig voor jou mochten zijn.

Maatregelen FROS Sportschieten.
UPDATE 05/07/2020

Op 5 juli 2020 heeft FROS volgende mail rondgestuurd i.v.m de sportschutterslicentie.:

Beste schutters, Beste FROS leden,

Op vrijdag 3 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering nieuwe Corona maatregelen goed voor de houders van een
Voorlopige- Definitieve Sportschutterslicentie.
Deze maatregelen zijn een aanpassing en aanvulling op het besluit van 27 maart 2020.

Via deze maatregelen wordt een oplossing geboden aan schutters welke door de sluiting van de schietstanden
in de problemen kwamen voor hun geldigverklaring of hernieuwing.

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportacitiviteiten geannuleerd.
Ook schietstanden waren gesloten.
Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen.
Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezittingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt.
Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs,
voor heel wat schutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.

 1. De tijdelijke regeling voor voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid

  De vorigige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/03/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.
  De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige : de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden.
  De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

  Voorlopige sportschutterslicenties die geldig waren op 14 maart 2020
  * worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
  * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
  * wel 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
  * tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
    ° eventuele schietbeurten inhalen
    ° deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
  *Voorbeelden
    ° Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/03/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2020
   
  ° Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/07/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/01/2021

 2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in periode 08/07/2020 t.e.m. 13/03/2021

  Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijke vervaldag in de periode 08/07/2020 t.e.m. 13/03/2021

  * Kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden op voorwaarde de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
  * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.
Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

Heeft u nog bijkomende vragen?
Mail dan naar sportschutter@fros.be

FROS sportschuttersteam.