welkom

Update corona 13/05/2021

 

Sportschutterslicenties:

FROS heeft vandaag (29/01/2021) volgende bericht verstuurd i.v.m. de sportschutterslicenties.
Omdat het zeer uitgebreid is kunt u het lezen door op onderstaande link te klikken.
https://www.kolveniersgilde.be/sportschutterslicentie-29-01-2021/

Heropening schietstand!

Het Overlegcomité met alle regeringen van ons land besliste op dinsdag 11 mei 2021
dat de indoorsporten opnieuw kunnen doorgaan vanaf 9 juni 2021,
op voorwaarden dat bepaalde criteria worden bereikt. Dus onder voorbehoud.

Recent werd er vanuit de Wapenunie en diverse schietsportfederaties een ministerieel besluit van 7 mei 2021 rondgestuurd
naar hun leden en aangeslotenen.
De tekst luidt:

SCHIETSTANDEN BLIJVEN TOEGANKELIJK VOOR SPORTSCHUTTERS VOOR HET BEHALEN VAN DE VERPLICHTE SCHIETBEURTEN
IN HET KADER VAN DE VIGERENDE REGELGEVING VAN DE GEMEENSCHAPPEN BETREFFENDE HET SPORTSCHIETEN.

Deze tekst leidt tot enige euforie bij de schutters maar dient met enige nuchterheid ontleed te worden.
Alleen sportschutters die schietbeurten te kort komen om hun definitieve licentie te verlengen
of te vernieuwen mogen de schietstanden betreden.

Alle anderen die niet in dat geval zijn mogen de schietstanden niet betreden.

Dit besluit is duidelijk bedoelt voor de natie als geheel, zonder rekening te houden met het verschil
in de regelgeving van de gewesten inzake de sportschutterslicentie.

In Vlaanderen worden, voor de geldigverklaring of verlenging van een licentie,
de tijdelijke coronamaatregelen van 29/01/2021 met ingang van 1 februari toegepast.

Dit betekent dat:
De houder van een definitieve sportschutterslicentie geldig op 1/02/2021 met vervaldatum voor 1/02/2022
bij zijn eerste geldigverklaring
NUL SCHIETBEURTEN moet bewijzen.
Deze schutter heeft geen toegang tot de schietstand.
Bv. Eerste Vervaldatum 15 mei 2021= 0 schietbeurten

Bij de daaropvolgende geldigverklaring dient de schutter 12 schietbeurten te bewijzen
in de voorgaande 24 maanden gespreid over 12 verschillende dagen.
Bv. Vervaldatum 15 mei 2022 = 12 schietbeurten in voorgaande 24 maanden.
Indien aan deze voorwaarden voldaan, geen toegang tot de schietstand.
Indien niet voldaan aan deze voorwaarden enkel toegang tot de schietstand voor het aantal ontbrekende schietbeurten,
na afspraak met de verantwoordelijke.

Wie onvoldoende schietbeurten heeft dient dit aan de hand van zijn sportschuttersboekje
te bewijzen en een afspraak te maken met de voorzitter.
In samenspraak worden dan de nodige afspraken gemaakt.

Om onaangename boetes zowel voor de schutter (250€) als voor de uitbater (750€)
te vermijden houden wij ons strikt aan de opgelegde maatregelen.

Mochten zich positieve wijzigingen voordoen in het heropenen van de schietstanden ten gunste van elke schutter,
dan zullen wij niet nalaten daarop te anticiperen en jullie tijdig daarvan op de hoogte stellen.

Indien aan de voorwaarden die het Overlegcomité heeft vooropgesteld voldaan wordt
zullen wij de schietstanden kunnen openen vanaf 9 juni 2021.
Voor ons betekent dit dat onze deuren openen op vrijdag 11 juni 2021 om 19u.30.
De Covid-19 veiligheidsvoorschriften blijven gelden en zijn van toepassing.
Reservatie van de schietbeurten is verplicht. (www.mkg.optijd.be)

In de aanloop daarnaar toe zullen wij op zondagen 30 mei en 6 juni het terras openen van 10u. tot 13u. zodat wij onze vriendschappelijke relaties kunnen hernieuwen en bijpraten over de lege, vervelende en inactieve maanden die ons werden opgelegd.

Samen zullen wij genieten van een herwonnen vrijheid.

Jan Severyns
Hoofdman/voorzitter

Maatregelen FROS Sportschieten.
UPDATE 05/07

Op 5 juli 2020 heeft FROS volgende mail rondgestuurd i.v.m de sportschutterslicentie.:

Beste schutters, Beste FROS leden,

Op vrijdag 3 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering nieuwe Corona maatregelen goed voor de houders van een
Voorlopige- Definitieve Sportschutterslicentie.
Deze maatregelen zijn een aanpassing en aanvulling op het besluit van 27 maart 2020.

Via deze maatregelen wordt een oplossing geboden aan schutters welke door de sluiting van de schietstanden
in de problemen kwamen voor hun geldigverklaring of hernieuwing.

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportacitiviteiten geannuleerd.
Ook schietstanden waren gesloten.
Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen.
Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezittingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt.
Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs,
voor heel wat schutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.

 1. De tijdelijke regeling voor voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid

  De vorigige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/03/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.
  De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige : de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden.
  De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

  Voorlopige sportschutterslicenties die geldig waren op 14 maart 2020
  * worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
  * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
  * wel 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
  * tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
    ° eventuele schietbeurten inhalen
    ° deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
  *Voorbeelden
    ° Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/03/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2020
   
  ° Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/07/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/01/2021
 2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in periode 08/07/2020 t.e.m. 13/03/2021

  Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijke vervaldag in de periode 08/07/2020 t.e.m. 13/03/2021

  * Kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden op voorwaarde de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
  * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.
Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

Heeft u nog bijkomende vragen?
Mail dan naar sportschutter@fros.be

FROS sportschuttersteam.

Welkom
bij de

Sint-Christoffel
of

Kolvenersgilde
van

Mechelen

Wij zijn een historische gilde alsook een schietsport vereniging.
Iedereen kan bij ons terecht om de schietsport te beoefenen vanaf 12 jaar.

historisch MKG
schietstand MKG

7de Mechels Gildejuweel

Dank aan de heer Desaeger